Termékek
keresésmenumenumenu
lego logo
LEGO® készletek
Figurák, ajándékok LEGO® elemek Akciók Újdonságok
(+36) 20 242 8992
0 
 
theme

Adatvédelmi szabályzat

Kockashop » Információk

(Hatályba lépett: 2018-05-25)

GD Betrieb Kft. a www.kockashop.hu webshop üzemeltetője tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait, melynek alapja az Adatkezelési Szabályzatunk. Regisztrációjával illetve megrendelésével el kell fogadja Adatkezelési Szabályzatunkat, az Önt megillető jogokat, illetve azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, amit bármikor visszavonhat.


1. CÉGADATOK:


Cégnév: GD Betrieb Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: GD Betrieb Kft.
Székhely: 1119 Budapest Pajkos utca 23/A.
Postacím, levelezési cím: 1119 Budapest Pajkos utca 23/A
Adószám: 23084722-2-43

Közösségi adószám: HU - 23084722
Cégjegyzékszám: 01-09-952198

Kibocsájtó cégbíróság: Fővárosi Bíróság
Elektronikus elérhetőség: info@kockashop.hu
Honlap címe: www.kockashop.hu
Telefonos elérhetőség: +36 20 2428992 (10-17 óráig)

 

2. CÉLJA

Az Adatkezelési Szabályzat a www.kockashop.hu webáruházában (a továbbiakban: webáruház) történő vásárlás során megadott adatok felhasználásának és tárolásának (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg. Az adatok kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá az 1998. évi VI. adatvédelemről szóló törvények, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

 

3.  AZ  ADATGYŰJTÉS JOGALAPJA

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli. A vevő a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja a szállítási és fizetési feltételeket, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez.

  

 4. AZ ADATBIRTOKOS JOGAI:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az info@kockashop.hu e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz.


4.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Jogosult megtudni az adatkezelés célját;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
 • Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
 • Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.
 • Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).


4.2. Helyesbítéshez való jog

A valóságnak nem megfelelő adatot a Társaság az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 4.4. pontjának megfelelően.


4.3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben a Társasághoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek [a jogos érdek, mint jogalap alkalmazásának feltételeit jelen szabályzat 5. pontja tartalmazza].

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Társaság nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a Társaság ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.


4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.


4.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VAGY

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor


4.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

5. ADATOK KÖRE, ELÉVÜLÉSE

Megrendelésnél kezelt adatok:

Kapcsolati adatok: (Teljes név, Email, Telefonszám) a megrendelés teljesítéséhez, és az utólagos problémák kezeléséhez elengedhetetlen adatok.
Számlázási adatok: (Név, Címadatok)  a számla kiállításához elengedhetetlen adatok
Szállítási adatok: (Név, Címadatok)  a szállítás teljesítéséhez  elengedhetetlen adatok
Mivel a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig meg kell őrizni, így a megrendelésnél megadott adatok elévülése is ehhez igazodik.

Regisztrációnál kezelt adatok:

A regisztrációval az adatbirtokos hozzájárul, hogy, a megadott adatait a regisztráció törléséig tároljuk, és a következőképp használjuk fel:
Felhasználó: autentikációra, és a kommunikációban megszólításra használjuk
Email: autentikációra, és a kommunikációs csatornaként használjuk
Jelszó: autentikációra használjuk
Teljes név: a kommunikációban megszólításra használjuk
Település: a weboldalon folytatott közösségi kommunikáció személyesebbé tételére használjuk
Nem: a weboldalon folytatott közösségi kommunikáció személyesebbé tételére használjuk
Szülinap: születésnapi ajándék pontok jóváírására, valamint a weboldalon folytatott közösségi kommunikáció személyesebbé tételére használjuk.

Hírlevélre történt feliratkozás esetén kezelt adatok:

Amennyiben az adatbirtokos azt előzetesen elfogadta, eltároljuk nevét, email címét, ami a hírlevél küldéshez, és megszólításhoz szükséges. Az adattárolás addig tart, amíg az adatbirtokos nem kezdeményezi ennek törlését, a hírlevélről történő leiratkozással.

Böngészés közben kezelt adatok:

Amennyiben az adatbirtokos azt előzetesen elfogadta, eltároljuk a látogatott oldalak nevét annak érdekében, hogy később az irreleváns tartalmakat elrejtsük a látogató elől, ami kiterjed egészen az emailen küldött direktmarketing ajánlatokra is.

 

6. SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

A GD Betrieb Kft kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

7. ADATTOVÁBBÍTÁS

A GD Betrieb Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá, továbbá megrendelés, könyvelés, valamint hírlevél kiküldés esetében az adatokat átad:

- A mindenkori csomagküldő részére, a teljesítése érdekében. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében történik: az önkéntesen megadott név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, (utánvét esetén) fizetendő összeg. A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, a cégünk által átadott személyes adatokat a megbízás teljesítését követően semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. 

1 . GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
címe: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
adatfeldolgozás célja: futárszolgálat, csomagok kézbesítése

2. Sprinter Futárszolgálat
címe: 1097 Budapest Táblás utca 39.
adatfeldolgozás célja: futárszolgálat, csomagok kézbesítése

3. Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
címe: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6.
adatfeldolgozás célja: csomagok kézbesítése

 

- Árukeresőről érkező látogatók esetében az email címet, és a megrendelésben szereplő termékek neveit, értékeit, melynek célja, hogy a cég a termékek értékelésének a lehetőségét az adatbirtokosnak felkínálja.

4. Online Comparison Shopping Kft. (Árukereső)
címe: 1074 Budapest Rákóczi út 70-72
adatfeldolgozás célja: termékek értékeléseinek megjelenítés

 

- Számlázás, és könyveléshez szükséges adatok átadása a következő cégek számára.

5. Számlázz.hu
címe: 1031 Budapest Záhony utca 7/c.
adatfeldolgozás célja: számlák előállítása

6. Korridoor Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
címe: 1117 Budapest Budafoki út 56.
adatfeldolgozás célja: könyvelés, bérszámfejtés

 

- Hírlevelek küldésére használt felület számára, az arra feliratkozott regisztrált felhasználók email címét, valamint nevét továbbítja.

7. Campaign Monitor – Email Marketing Software
adatfeldolgozás célja: hírlevél küldés

 

- A mindenkori csomagküldő részére, a teljesítése érdekében. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében történik: az önkéntesen megadott név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, (utánvét esetén) fizetendő összeg. A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, a cégünk által átadott személyes adatokat a megbízás teljesítését követően semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. 

8. Express One Hungary Kft.
címe:  H-1239 Budapest, Európa út 12. / L1 épület
adatfeldolgozás célja: csomagok kézbesítése

9. DPD Hungária Kft.
címe: 1158 Budapest, Késmárk utca 14/B
adatfeldolgozás célja: csomagok kézbesítése

10. FoxPost Zrt.
címe: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
adatfeldolgozás célja: csomagok kézbesítése

11. Webshippy Magyarország Kft.
címe: 2151 Fót, 0221/12, East Gate Business Park C/2
adatfeldolgozás célja: csomagok kézbesítése

 

8. BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS

A bankkártyára vonatkozó információkat a GD Betrieb Kft. nem tárolja sem a tranzakció lebonyolítása alatt, sem azt követően. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két egymástól elkülönülő rendszerben történik. A GD Betrieb Kft. ennek megfelelően nem szerez tudomást a vevő bankkártya információiról, és a tranzakciót bonyolító bank sem kapja meg a vevő a regisztráció során a GD Betrieb Kft. részére megadott adatait.

 

9. HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy direkt marketing levelelet küldeni, amennyiben a Felhasználó igényelte azt. A Felhasználó ezt a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetve egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott Felhasználók adatai közül

10. TERMÉK ÉRTÉKELÉSNÉL KEZELT ADATOK

A termékek értékelésével az adatbirtokos hozzájárul hogy nevét és véleményét tároljuk, valamint külön beleegyezés esetén mindezt a termék oldalán publikáljuk.

11. NYEREMÉNYJÁTÉKOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

Játékszabályzat

Dátum: változó

Az GD Betrieb Kft. (székhely: 1119 Budapest, Pajkos utca 23/A Adószám: 23084722-2-43, a továbbiakban: Szervező), mint szervező és adatkezelő szervezi a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott változó nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték).

A Nyereményjáték Jelen Szabályzat tartalmazza a Nyereményjátékra irányadó adatkezelési nyilatkozatot.

A Játék adatkezelője a Szervező, igénybe vett adatfeldolgozója és a Nyereményjáték lebonyolítója (továbbiakban: Lebonyolító) a GD Betrieb Kft(székhely: 1119 Budapest, Pajkos utca 23/A Adószám: 23084722-2-43, a továbbiakban: Lebonyolító)

Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki érvényes regisztrációval rendelkezik a Facebook közösségi oldalon, valamint a Nyereményjáték időtartama alatt kommentet tesz közzé a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint (továbbiakban: Játékos).

A Nyereményjátékban a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Nyereményjátékban való részvételhez a Játékosnak a Szervező által közzétett játékposzt alá kommentben el kell küldeniük az általuk helyesnek vélt választ.

A Nyereményjátékban való részvétel, így a komment közzététele a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti, amely írásbeli formának minősül.

Határidők

A Játékos felelőssége, hogy a Nyereményjáték posztot, valamint a Játékos Facebook regisztrációjára beérkező üzeneteket és értesítéseket kellő időben figyelemmel kísérje. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért.

Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték időtartama: változó (Facebook posztban közzétett)

Sorsolás: a Nyereményjáték lezárásának napján.

Eredményhirdetés: A Nyereményjáték lezárásának napján.

A Nyereményjáték menete

A Nyereményjáték Facebookon zajlik.

A Játékban csak a 18. életévüket betöltött és cselekvőképes devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező személyek vehetnek részt.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítson bármilyen nevezést, amennyiben a nyereményjátékszabályzatot megszegi a játékos.

A Játékosok a megadott feltételek szerint a GD Betrieb Kft - Kockashop hivatalos magyarországi Facebook oldalára, a megadott poszt alatt, a Játékszabályzatban meghatározottaknak megfelelően a posztban szereplő kérdésre, az általuk helyesnek ítélt választ kommentelik, így részt vesznek a Játékban. A sorsolás a helyes választ adó játékosok között történik.

A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói.

A sorsolást a Szervező véletlenszerű kiválasztás elvén működő számítógépes algoritmus segítségével végzi a https://commentpicker.com  sorsoló oldalon.

A Nyereményjátékban a nyeremény a posztban közzétett lego termék.

A komment feltöltésével és adatai megadásával, a Játékos elfogadja a Játékszabályzatot és felhatalmazza a Szervezőt és Lebonyolítót, hogy nyilvánosan közzétegye a Játékos nevét.

A nyeremény átvétele

A nyertes Játékost a Szervező Facebookon keresztül Messenger üzenetben értesíti a további teendőkről.

A nyertes kommentet posztoló Játékosnak a nyereményt a Szervező postai úton adja át.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményről való értesítés után 2 hétig a Szervezővel nem veszi fel a kapcsolatot, elveszti jogát a nyeremény átvételére, valamint jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul, írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

A nyertes Játékos személyes adatait, illetve a Szervezők által kért információkat, nyilatkozatokat meg kell adnia ahhoz, hogy nyereményére igényt tarthasson. A Játékos köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

Szervező által bekért személyes adat: a nyertes neve és lakcíme.

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható.

Adófizetés

A Szervezőt és a Nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli adó / személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. A Nyereményt a GD Betrieb Kft. ajánlja fel.

Szerzői jogok, felhasználás

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Facebookon keresztül értesíti a Játékosokat. A Szervező jogosult saját belátása szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Játékost a Nyereményjátékból:

- aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban;

- aki a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1-2. pontjaiban meghatározott hozzátartozója;

- aki az Facebook felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált a Facebookon;

- aki bármilyen módon megsérti, vagy megszegi a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;

- aki az átvételhez szükséges személyes adatot nem adja meg;

- aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel

- aki személyes adatát hibásan adja meg a Szervező részére, illetve személyes adatának kezeléséhez való hozzájárulását visszavonja;

- aki valótlan, vagy hibás nevet ad meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan személyt jogosítson a nyereményre;

- akit a Szerevező egyéb okból jónak lát kizárni, így különösen, de nem kizárólag akkor, ha a Játékos a Facebookon nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel sérti a Szervező jogos gazdasági érdekeit.

A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azon Játékos által feltöltött kommentet a Nyereményjátékból, amelyik:

- nem felel a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy egyébként jogszabályt, így különösen szerzői jogot sért;

- ízléstelennek ítélnek;

- közerkölcsöt sért;

- nyíltan szexuális, illetve pornográf tartalmú;

A Játékos, illetve komment kizárása esetén az adott Játékos nem tarthat igényt nyereményre.

A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg döntését.

A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni. A szervező ilyen vizsgálatot csak az adatkezelési jogosultság érvényességi idején belül folytat le.

A Szervező felelőssége

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért. A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehető felelőssé a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

A Szervező a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban nem tehető felelőssé. Továbbá tekintettel arra, hogy a szoftver valamely hozzászólást nem észlel, illetve, ha a Játékos hibájából az tévesen, rosszul lett megjelölve, illetve feltöltve a Szervező nem vállal felelősséget.

A Szervező kizár valamennyi kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték, így különösen az alkalmazott szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot/garanciát nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény felajánlójával, szolgáltatójával, gyártójával szemben érvényesítheti.

Egyéb rendelkezések

A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó. A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti IV. - XV. Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

A Nyereményjáték független A Facebooktól, abban a Facebook nem vesz részt, azt nem támogatja.

Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

a) Résztvevő Játékosok elfogadják, hogy a Lebonyolítónak jogában áll az általuk megadott személyes adatokat kezelni. Lebonyolító a személyes adatok kezelésekor mindenkor figyelemmel van a vonatkozó jogszabályokra és betartja azokat. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása. A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Lebonyolító és munkatársai, akik a Játék lebonyolításában részt vesznek. Az adatkezelés időtartama: a Játék végéig, illetve a Játékos által történő visszavonásig, amelyet a Lebonyolító felé írásban kell jeleznie. Az adatkezelés visszavonása egyben a Játékban való részvételi jogosultságot is megszünteti. A Játékos kérelmezheti a Szervezőtől - tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, - személyes adatainak helyesbítését, - személyes adatainak törlését. Jogorvoslat kérhető: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html).

b) A résztvevő Játékosok tudomásul veszik, hogy személyes adataikat Szervezőnek és a Lebonyolítónak adják meg, nem a Facebooknak, sem mobil- vagy internetszolgáltatójuknak. A Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Résztvevők által rendelkezésre bocsátott információkat, adatokat a Lebonyolító a Játékban való részvétellel kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljára használhatja.

c) Játékos hozzájárul – nyerés esetén – személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének a nyilvánossá tételéhez.

d) Lebonyolító nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

e) Játékos tudomásul veszi, hogy nyeremény átadásával kapcsolatos egyeztetés és beazonosítás a Játék során megadott személyes elérhetőségeken történik, a regisztráció után megváltozott, illetve hibásan megadott adatok következtében felmerülő minden felelősség Játékost terheli, a személyiségi jogi igényből eredő kárért Szervezőt felelősség nem terheli.

f) A Résztvevők az Info. tv (2011. CXII. tv) szerint kérhetik a Szervezőtől adataik törlését.

10. A Játékból való kizárás A Szervezőnek jogában áll kizárni azt a Játékost, aki:

• kísérletet tesz a Játék tisztességtelen befolyásolására

• a Játék során bárminemű etikátlan magatartást tanúsít.

A Kampány tisztaságának megóvásáért a Szervező technikai eszközöket és korlátozásokat vezethet be, amiket – azok hatékonyságának biztosítása érdekében – előzetesen nem tesz nyilvánossá, és amelyet a Játékban résztvevők a Játékban való részvétellel elfogadnak.

A Játékban részt vevő ügynökség cégnevét, a kommentet feltöltő személy nevét és e-mail címét a GD Betrieb Kft. kezeli kizárólag a Nyeremény felhasználása kapcsán. Az érintett személy a info@kockashop.hu címen kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Büntető és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam feltöltött kommentben megjelenő valamennyi személy a Nyereményjátékban való részvételhez, és arcképének előző bekezdésben foglalt platformokon történő felhasználásához előzetesen hozzájárulását adta, így minden korlátozás nélkül jogosult vagyok a kommentet a Nyereményjétékba nevezni. Vállalom, hogy amennyiben harmadik személy ezen nyilatkozatom megszegése miatt a GD Betrieb Kft-vel szemben bármilyen igényt érvényesít, úgy a tudomásulvételtől számított 8 napon belül mentesítem ezen igények alól.

Kijelentem, hogy megértettem az adatkezelésről a Játékszabályzatban foglalt tájékoztatást. Tudomásom van arról, illetve tájékoztattam az általam feltöltött kommentben ábrázolt valamennyi személyt, hogy jogosult kérelmezni az adatkezelőnél a info@kockashop.hu címen tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató célja annak ismertetése, hogy az „5 különbség” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban Nyereményjáték”) kapcsán a játékosok által megadott személyes adatokat ki, milyen célból és milyen feltételek szerint kezeli.

I. Az adatkezelő

A Nyereményjáték során a játékosok által megadott személyes adatok kezeléséért a játék szervezője, a GD Betrieb Kft. (székhely: 1119 Bp, Pajkos utca 23/A, a továbbiakban „Adatkezelő”), mint adatkezelő felel.

Az Adatkezelő elérhetőségei az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

postai levelezési cím: Bp, 1119, Pajkos utca 23/A

e-mail: info@kockashop.hu

telefon: +36-20-242-8992

weboldal: www.kockashop.hu

II. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés

Mi az adatkezelés célja?

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, így különösen a játékosok azonosítása, részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzése, a nyerteseknek a játékszabályzatban meghatározott módon történő kiválasztása, a nyertesek kiértesítése, a nyeremények átadása, a nyilvánosság tájékoztatása a nyertes kiválasztásáról, valamint a Nyereményjátékkal összefüggésben az Adatkezelővel szemben támasztott esetleges igények, panaszok kezelése, megválaszolása, teljesítése, játékosokkal szembeni igényérvényesítés.

Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakóhely.

Nyertes esetén: nyeremény postázásához szükséges kézbesítési cím, telefonszám, a nyeremény átadás-átvételi dokumentumban szereplő adatok.

Milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük e személyes adatait?

Regisztráció során megadott személyes adatok:

A Nyereményjáték során a játékosok által megadott személyes adatokat a játékosok önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont) alapján kezeljük. Hozzájárulás hiányában a Nyereményjátékban történő részvétel nem lehetséges.

A játékosok a hozzájárulásukat bármikor, indokolási kötelezettség nélkül jogosultak visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett játékos személyes adatait nem kezeljük tovább, azokat töröljük, és a továbbiakban a játékos a Nyereményjátékban nem vehet részt.

A játékosok személyes adatait a Nyereményjáték lezárását követő 1 hónap elteltével töröljük.

III. Kik ismerhetik meg a személyes adatait?

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Személyes adatait harmadik fél részére kizárólag akkor továbbítjuk, ha ahhoz Ön hozzájárult vagy jogszabályi kötelezettségünk, illetve jogos érdekünk azt megalapozza.

A Nyereményjáték nyertesének nevét a Nyereményjáték lezárását követően a kockashop Facebook oldalán közzétesszük, amelyhez a játékos a Nyereményjátékba történő regisztráció során hozzájárult.

A személyes adatait az Adatkezelő munkatársai, valamint adatfeldolgozói és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai:

Az adatfeldolgozó: GD Betrieb Kft.

székhely: 1119 Budapest Pajkos utca 23/A.

elérhetőség: www.kockashop.hu

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység: nyereményjáték lebonyolítása.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat.

A megadott személyes adatait bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink.

IV. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megteszi. Ennek keretében elfogadja és kialakítja, rendszeresen felülvizsgálja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általa kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megtesz minden tőle telhetőt, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő felhívja mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján továbbítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő a fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítja ki, illetve választja meg, hogy biztosítsa az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajt végre.

Az Adatkezelő mindenkor figyelemmel kíséri a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazza.

V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

VI. Az Ön jogai

Hozzájárulás visszavonása Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül az alábbi elérhetőségeken visszavonni:

e-mailben: info@kockashop.hu

postai úton: 1119 Bp. Pajkos utca 23/A.

A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférés joga: Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések.

A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

Törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása az adatok törlését vonja magával, feltéve, hogy nincs fontosabb ok, amely okán a törlés nem teljesíthető.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

a) az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;

b) az adatok kezelése jogellenes;

c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

Adathordozhatósághoz való jog: A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelést érintően Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

VII. Kérelmek előterjesztése, megválaszolása

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre a info@kockashop.hu e-mail címre vagy postai levélben a Bp. 1119 Pajkos utca 23/A szám alatti címére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

VIII. Kártérítés, sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.

Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

IX. Igényérvényesítés módja

1. Adatkezelő megkeresése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

honlap: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

3. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2020.01.01.