Termékek
keresésmenumenumenu
lego logo
LEGO® készletek
Figurák, ajándékok LEGO® elemek Ajánlott termékek Újdonságok
(+36) 20 242 8992
0 
 
theme

Adatvédelmi szabályzat

Kockashop » Információk

Az Adatvédelmi szabályzat elérhető és kinyomtatható a következő linken:

Kockashop.hu - Adatvédelmi szabályzat

 

Érvényes: 2022.05.27 -

 

A/Az GD Betrieb Kft (1119 Budapest, Pajkos utca 23/A, adószám: 23084722-2-43, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-952198) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát akövetkező szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabadáramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAIPARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését szabályozza: https://kockashop.hu

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: GD Betrieb Kft

Székhely: 1119 Budapest, Pajkos utca 23/A

E-mail: info@kockashop.hu

Telefon: +36202428992

 

Fogalom meghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzettbármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagymegváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történőhozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagyamellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyegyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen azadatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló ésegyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejezőcselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyesadatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azazokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség,tisztességes eljárás és átláthatóság”);

2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkalössze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nemegyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célbóltörténő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kellkorlátozódniuk („adattakarékosság”);

4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annakérdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagyhelyesbítsék („pontosság”);

5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelésecéljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolásáracsak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelőenközérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, aze rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezésiintézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásávalbiztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás ésbizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására(„elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

Webáruház működtetéshez/szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatAz adatkezelés céljaJogalap
Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztrációkori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

 

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.Sem a felhasználónév, sem az e-mailcím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételekvalamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről azadatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjedaz általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve aszámviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig megkell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintetttörlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, azanalitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzésekhivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyesadatokat az adatkezelő, továbbá az arra feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatokhordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1119 Budapest, Pajkos utca 23/A címen,
 • e-mail útján a/az info@kockashop.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36202428992 számon.

7. Az adatkezelés jogalapja:

1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyeskérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásáhoztechnikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania ésminden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása soránalkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az etörvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükségesmértékben és ideig.

3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-aszerint 5 év.

6:22. § [Elévülés](1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

8. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”,„biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséértfelelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Süti típusaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Munkamenet sütik (session) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatásokegyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)bekezdése A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáigtartó időszak
Állandó vagy mentett sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése az érintett törléséig
Statisztikai, marketing sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése 1 hónap - 2 év

 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyesadatokat az adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni aböngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagoscélja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó általkifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szükségevan.

9. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kellmenteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentésétmeghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülményekközött oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan,hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)
Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)

Google Ads konverziókövetés használata

1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybeveszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookiekerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyenszemélyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és azadatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehetnyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Adskonverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek ígytájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználókszámáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítanilehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja acookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:https://policies.google.com/privacy

A Google Analytics alkalmazása

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. AGoogle Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, ígyelősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Googleegyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google aFelhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szólómegállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételesesetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogjahasználni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjéneka honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattalkapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Googlemás adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja,azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciójalesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-káltali, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti akövetkező linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-aértelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyébküldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató areklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat azajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatáttörli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokrólleiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatAz adatkezelés céljaJogalap
Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre/akcióskuponokra való feliratkozás lehetővététele Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A gazdaságireklámtevékenység alapvetőfeltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére,tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz aleiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletbentartásával.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint
 • tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatokhordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1119 Budapest, Pajkos utca 23/A címen,
 • e-mail útján a/az info@kockashop.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36202428992 számon.

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

12. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
 • tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.
 • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Panaszkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatAz adatkezelés céljaJogalap
Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás. 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és afogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdése.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelttermékekkel/szolgáltatásokkalkapcsolatosan felmerülő minőségikifogások, kérdések és problémákkezelése.

2. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adottválasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kellmegőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyesadatokat az adatkezelő, továbbá az arra feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatokhordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a/az 1119 Budapest, Pajkos utca 23/A címen,
 • e-mail útján a/az info@kockashop.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36202428992 számon.

7. Tájékoztatjuk, hogy

 • a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagyamellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 

1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve ajogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyekmegfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettekjogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhozhozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításánakmegfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetbentartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten azadatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagyazokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállításárafutárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

2. Egyes adatfeldolgozók

Adatfeldolgozói tevékenységNév, cím, elérhetőség
Tárhely-szolgáltatás Név: Intelliweb Kft.
Székhely: 7627 Pécs, WassAlbert utca 23.
Levelezési cím: 7627 Pécs, WassAlbert utca 23.
Ügyfélfogadási cím: 7624 Pécs,Kodály Zoltán u. 22. I/4
E-mail: hello@wwh.hu
Weboldal: https://wwh.hu
Egyéb adatfeldolgozó (pl. onlineszámlázás, webfejlesztés, marketing)

- Árukeresőről érkező látogatók esetében az emailcímet, és a megrendelésben szereplő termékekneveit, értékeit, melynek célja, hogy a cég a termékek értékelésének a lehetőségét azadatbirtokosnak felkínálja.

Online Comparison Shopping Kft. (Árukereső)
Címe: 1074 Budapest Rákóczi út 70-72
Adatfeldolgozás célja: termékek értékeléseinek megjelenítés

- Számlázás, és könyveléshez szükséges adatokátadása a következő cégek számára.

Számlázz.hu
Címe: 1031 Budapest Záhony utca 7/c.
Adatfeldolgozás célja: számlák előállítása

Korridoor Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Címe: 1117 Budapest Budafoki út 56.
Adatfeldolgozás célja: könyvelés, bérszámfejtés

- Hírlevelek küldésére használt felület számára, az arra feliratkozott regisztrált felhasználók emailcímét, valamint nevét továbbítja.

Campaign Monitor – Email Marketing Software
Adatfeldolgozás célja: hírlevél küldés

 

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nemazonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagyadatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

3. Adattovábbítás harmadik fél részére

A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közöltszemélyes adatokat.

Adatkezelő tevékenységeNév, cím, elérhetőség
Fuvarozás

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
Telefon: +36 29 866 700, +36 20 890 0660
E-mail: info@gls-hungary.com

DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., A épület II.emelet
Telefon: +36 1 501 6200, +36 40 100 373
E-mail: dpd@dpd.hu

Express One Hungary Kft.
1239 Budapest, Európa út 12. BILK Logisztikai Központ L1 épület
Telefon: +36 1 877 7400, +36 1 877 7444
Fax +36 1 877 7499
E-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu

FoxPost Zrt.
3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Ügyfélszolgálat címe: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. A épület
Telefon: +36 1 999 0369
E-mail: info@foxpost.hu

DPD Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk utca 14/B
Telefon: +36 1 501 6200
E-mail: dpd@dpd.hu

Sprinter Futárszolgálat
1097 Budapest Táblás utca 39.
Telefon: +36 1 881 2615
E-mail: info@sprinter.hu

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1138 Budapest Dunavirág utca 2-6.
Telefon: 06 1 767 8282
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Webshippy Magyarország Kft.
2151 Fót, 0221/12, East Gate Business Park C/2
Telefon: +36 1 99 88099

Online fizetés

Barion Payment Zrt.
Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.
Engedély száma: H-EN-I-1064/2013
Intézmény azonosító: 14859034
Telefon: + 36 1 464 7099

 

Közösségi oldalak

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakonregisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségioldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatotaz adatkezelővel.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagymagának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetségesadatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azokkezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Azadatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlésiés módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne azérintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet azadatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Meta-n stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével ése-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2év elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén aSzolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte –személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításáhozelengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelésefolyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletbenfelsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyesadatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkültörölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósításköltségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annakérdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokramutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széleskörben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másikadatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésérebocsátotta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra,hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve azemlített rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon azÖnre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlenüzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezeléseellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belültájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainakmegjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelembeérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelésjellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változóvalószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végreannak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adottesetben:

1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását,integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és azadatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságánakrendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozókesetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok eseténközponti jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.

6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetlegeltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges,elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.

7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodottszervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében azelektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről,illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.

8. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikaivédelem):

1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.

2. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tároltdokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni

3. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, aholadatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.

4. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nemférhetnek hozzá.

5. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.

Informatikai védelem

1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokátképezik.

2. A Szolgáltató által használt személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.

3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.

4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.

5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságairanézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, ésközölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő általaz adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensbőleredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte,hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogyaz adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha azadatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Haa bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzatrendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétőllegalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáróadatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálatelvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban:Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a);
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a);
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a);
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról;
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

 

 


 

Érvényes: 2018-05-25-2022-05-26

 

GD Betrieb Kft. a www.kockashop.hu webshop üzemeltetője tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait, melynek alapja az Adatkezelési Szabályzatunk. Regisztrációjával illetve megrendelésével el kell fogadja Adatkezelési Szabályzatunkat, az Önt megillető jogokat, illetve azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, amit bármikor visszavonhat.


1. CÉGADATOK:


Cégnév: GD Betrieb Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: GD Betrieb Kft.
Székhely: 1119 Budapest Pajkos utca 23/A.
Postacím, levelezési cím: 1119 Budapest Pajkos utca 23/A
Adószám: 23084722-2-43

Közösségi adószám: HU - 23084722
Cégjegyzékszám: 01-09-952198

Kibocsájtó cégbíróság: Fővárosi Bíróság
Elektronikus elérhetőség: info@kockashop.hu
Honlap címe: www.kockashop.hu
Telefonos elérhetőség: +36 20 2428992 (10-17 óráig)

 

2. CÉLJA

Az Adatkezelési Szabályzat a www.kockashop.hu webáruházában (a továbbiakban: webáruház) történő vásárlás során megadott adatok felhasználásának és tárolásának (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg. Az adatok kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá az 1998. évi VI. adatvédelemről szóló törvények, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

 

3.  AZ  ADATGYŰJTÉS JOGALAPJA

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli. A vevő a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja a szállítási és fizetési feltételeket, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez.

  

 4. AZ ADATBIRTOKOS JOGAI:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az info@kockashop.hu e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz.


4.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Jogosult megtudni az adatkezelés célját;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
 • Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
 • Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.
 • Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).


4.2. Helyesbítéshez való jog

A valóságnak nem megfelelő adatot a Társaság az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 4.4. pontjának megfelelően.


4.3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben a Társasághoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek [a jogos érdek, mint jogalap alkalmazásának feltételeit jelen szabályzat 5. pontja tartalmazza].

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Társaság nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a Társaság ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.


4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.


4.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VAGY

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor


4.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

5. ADATOK KÖRE, ELÉVÜLÉSE

Megrendelésnél kezelt adatok:

Kapcsolati adatok: (Teljes név, Email, Telefonszám) a megrendelés teljesítéséhez, és az utólagos problémák kezeléséhez elengedhetetlen adatok.
Számlázási adatok: (Név, Címadatok)  a számla kiállításához elengedhetetlen adatok
Szállítási adatok: (Név, Címadatok)  a szállítás teljesítéséhez  elengedhetetlen adatok
Mivel a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig meg kell őrizni, így a megrendelésnél megadott adatok elévülése is ehhez igazodik.

Regisztrációnál kezelt adatok:

A regisztrációval az adatbirtokos hozzájárul, hogy, a megadott adatait a regisztráció törléséig tároljuk, és a következőképp használjuk fel:
Felhasználó: autentikációra, és a kommunikációban megszólításra használjuk
Email: autentikációra, és a kommunikációs csatornaként használjuk
Jelszó: autentikációra használjuk
Teljes név: a kommunikációban megszólításra használjuk
Település: a weboldalon folytatott közösségi kommunikáció személyesebbé tételére használjuk
Nem: a weboldalon folytatott közösségi kommunikáció személyesebbé tételére használjuk
Szülinap: születésnapi ajándék pontok jóváírására, valamint a weboldalon folytatott közösségi kommunikáció személyesebbé tételére használjuk.

Hírlevélre történt feliratkozás esetén kezelt adatok:

Amennyiben az adatbirtokos azt előzetesen elfogadta, eltároljuk nevét, email címét, ami a hírlevél küldéshez, és megszólításhoz szükséges. Az adattárolás addig tart, amíg az adatbirtokos nem kezdeményezi ennek törlését, a hírlevélről történő leiratkozással.

Böngészés közben kezelt adatok:

Amennyiben az adatbirtokos azt előzetesen elfogadta, eltároljuk a látogatott oldalak nevét annak érdekében, hogy később az irreleváns tartalmakat elrejtsük a látogató elől, ami kiterjed egészen az emailen küldött direktmarketing ajánlatokra is.

 

6. SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

A GD Betrieb Kft kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

7. ADATTOVÁBBÍTÁS

A GD Betrieb Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá, továbbá megrendelés, könyvelés, valamint hírlevél kiküldés esetében az adatokat átad:

- A mindenkori csomagküldő részére, a teljesítése érdekében. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében történik: az önkéntesen megadott név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, (utánvét esetén) fizetendő összeg. A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, a cégünk által átadott személyes adatokat a megbízás teljesítését követően semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. 

1 . GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
címe: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
adatfeldolgozás célja: futárszolgálat, csomagok kézbesítése

2. Sprinter Futárszolgálat
címe: 1097 Budapest Táblás utca 39.
adatfeldolgozás célja: futárszolgálat, csomagok kézbesítése

3. Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
címe: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6.
adatfeldolgozás célja: csomagok kézbesítése

 

- Árukeresőről érkező látogatók esetében az email címet, és a megrendelésben szereplő termékek neveit, értékeit, melynek célja, hogy a cég a termékek értékelésének a lehetőségét az adatbirtokosnak felkínálja.

4. Online Comparison Shopping Kft. (Árukereső)
címe: 1074 Budapest Rákóczi út 70-72
adatfeldolgozás célja: termékek értékeléseinek megjelenítés

 

- Számlázás, és könyveléshez szükséges adatok átadása a következő cégek számára.

5. Számlázz.hu
címe: 1031 Budapest Záhony utca 7/c.
adatfeldolgozás célja: számlák előállítása

6. Korridoor Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
címe: 1117 Budapest Budafoki út 56.
adatfeldolgozás célja: könyvelés, bérszámfejtés

 

- Hírlevelek küldésére használt felület számára, az arra feliratkozott regisztrált felhasználók email címét, valamint nevét továbbítja.

7. Campaign Monitor – Email Marketing Software
adatfeldolgozás célja: hírlevél küldés

 

- A mindenkori csomagküldő részére, a teljesítése érdekében. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében történik: az önkéntesen megadott név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, (utánvét esetén) fizetendő összeg. A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, a cégünk által átadott személyes adatokat a megbízás teljesítését követően semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. 

8. Express One Hungary Kft.
címe:  H-1239 Budapest, Európa út 12. / L1 épület
adatfeldolgozás célja: csomagok kézbesítése

9. DPD Hungária Kft.
címe: 1158 Budapest, Késmárk utca 14/B
adatfeldolgozás célja: csomagok kézbesítése

10. FoxPost Zrt.
címe: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
adatfeldolgozás célja: csomagok kézbesítése

11. Webshippy Magyarország Kft.
címe: 2151 Fót, 0221/12, East Gate Business Park C/2
adatfeldolgozás célja: csomagok kézbesítése

 

8. BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS

A bankkártyára vonatkozó információkat a GD Betrieb Kft. nem tárolja sem a tranzakció lebonyolítása alatt, sem azt követően. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két egymástól elkülönülő rendszerben történik. A GD Betrieb Kft. ennek megfelelően nem szerez tudomást a vevő bankkártya információiról, és a tranzakciót bonyolító bank sem kapja meg a vevő a regisztráció során a GD Betrieb Kft. részére megadott adatait.

 

9. HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy direkt marketing levelelet küldeni, amennyiben a Felhasználó igényelte azt. A Felhasználó ezt a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetve egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott Felhasználók adatai közül

10. TERMÉK ÉRTÉKELÉSNÉL KEZELT ADATOK

A termékek értékelésével az adatbirtokos hozzájárul hogy nevét és véleményét tároljuk, valamint külön beleegyezés esetén mindezt a termék oldalán publikáljuk.

11. NYEREMÉNYJÁTÉKOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

Játékszabályzat

Dátum: változó

Az GD Betrieb Kft. (székhely: 1119 Budapest, Pajkos utca 23/A Adószám: 23084722-2-43, a továbbiakban: Szervező), mint szervező és adatkezelő szervezi a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott változó nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték).

A Nyereményjáték Jelen Szabályzat tartalmazza a Nyereményjátékra irányadó adatkezelési nyilatkozatot.

A Játék adatkezelője a Szervező, igénybe vett adatfeldolgozója és a Nyereményjáték lebonyolítója (továbbiakban: Lebonyolító) a GD Betrieb Kft(székhely: 1119 Budapest, Pajkos utca 23/A Adószám: 23084722-2-43, a továbbiakban: Lebonyolító)

Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki érvényes regisztrációval rendelkezik a Facebook közösségi oldalon, valamint a Nyereményjáték időtartama alatt kommentet tesz közzé a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint (továbbiakban: Játékos).

A Nyereményjátékban a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Nyereményjátékban való részvételhez a Játékosnak a Szervező által közzétett játékposzt alá kommentben el kell küldeniük az általuk helyesnek vélt választ.

A Nyereményjátékban való részvétel, így a komment közzététele a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti, amely írásbeli formának minősül.

Határidők

A Játékos felelőssége, hogy a Nyereményjáték posztot, valamint a Játékos Facebook regisztrációjára beérkező üzeneteket és értesítéseket kellő időben figyelemmel kísérje. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért.

Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték időtartama: változó (Facebook posztban közzétett)

Sorsolás: a Nyereményjáték lezárásának napján.

Eredményhirdetés: A Nyereményjáték lezárásának napján.

A Nyereményjáték menete

A Nyereményjáték Facebookon zajlik.

A Játékban csak a 18. életévüket betöltött és cselekvőképes devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező személyek vehetnek részt.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítson bármilyen nevezést, amennyiben a nyereményjátékszabályzatot megszegi a játékos.

A Játékosok a megadott feltételek szerint a GD Betrieb Kft - Kockashop hivatalos magyarországi Facebook oldalára, a megadott poszt alatt, a Játékszabályzatban meghatározottaknak megfelelően a posztban szereplő kérdésre, az általuk helyesnek ítélt választ kommentelik, így részt vesznek a Játékban. A sorsolás a helyes választ adó játékosok között történik.

A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói.

A sorsolást a Szervező véletlenszerű kiválasztás elvén működő számítógépes algoritmus segítségével végzi a https://commentpicker.com  sorsoló oldalon.

A Nyereményjátékban a nyeremény a posztban közzétett lego termék.

A komment feltöltésével és adatai megadásával, a Játékos elfogadja a Játékszabályzatot és felhatalmazza a Szervezőt és Lebonyolítót, hogy nyilvánosan közzétegye a Játékos nevét.

A nyeremény átvétele

A nyertes Játékost a Szervező Facebookon keresztül Messenger üzenetben értesíti a további teendőkről.

A nyertes kommentet posztoló Játékosnak a nyereményt a Szervező postai úton adja át.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményről való értesítés után 2 hétig a Szervezővel nem veszi fel a kapcsolatot, elveszti jogát a nyeremény átvételére, valamint jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul, írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

A nyertes Játékos személyes adatait, illetve a Szervezők által kért információkat, nyilatkozatokat meg kell adnia ahhoz, hogy nyereményére igényt tarthasson. A Játékos köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

Szervező által bekért személyes adat: a nyertes neve és lakcíme.

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható.

Adófizetés

A Szervezőt és a Nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli adó / személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. A Nyereményt a GD Betrieb Kft. ajánlja fel.

Szerzői jogok, felhasználás

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Facebookon keresztül értesíti a Játékosokat. A Szervező jogosult saját belátása szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Játékost a Nyereményjátékból:

- aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban;

- aki a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1-2. pontjaiban meghatározott hozzátartozója;

- aki az Facebook felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált a Facebookon;

- aki bármilyen módon megsérti, vagy megszegi a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;

- aki az átvételhez szükséges személyes adatot nem adja meg;

- aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel

- aki személyes adatát hibásan adja meg a Szervező részére, illetve személyes adatának kezeléséhez való hozzájárulását visszavonja;

- aki valótlan, vagy hibás nevet ad meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan személyt jogosítson a nyereményre;

- akit a Szerevező egyéb okból jónak lát kizárni, így különösen, de nem kizárólag akkor, ha a Játékos a Facebookon nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel sérti a Szervező jogos gazdasági érdekeit.

A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azon Játékos által feltöltött kommentet a Nyereményjátékból, amelyik:

- nem felel a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy egyébként jogszabályt, így különösen szerzői jogot sért;

- ízléstelennek ítélnek;

- közerkölcsöt sért;

- nyíltan szexuális, illetve pornográf tartalmú;

A Játékos, illetve komment kizárása esetén az adott Játékos nem tarthat igényt nyereményre.

A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg döntését.

A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni. A szervező ilyen vizsgálatot csak az adatkezelési jogosultság érvényességi idején belül folytat le.

A Szervező felelőssége

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért. A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehető felelőssé a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

A Szervező a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban nem tehető felelőssé. Továbbá tekintettel arra, hogy a szoftver valamely hozzászólást nem észlel, illetve, ha a Játékos hibájából az tévesen, rosszul lett megjelölve, illetve feltöltve a Szervező nem vállal felelősséget.

A Szervező kizár valamennyi kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték, így különösen az alkalmazott szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot/garanciát nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény felajánlójával, szolgáltatójával, gyártójával szemben érvényesítheti.

Egyéb rendelkezések

A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó. A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti IV. - XV. Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

A Nyereményjáték független A Facebooktól, abban a Facebook nem vesz részt, azt nem támogatja.

Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

a) Résztvevő Játékosok elfogadják, hogy a Lebonyolítónak jogában áll az általuk megadott személyes adatokat kezelni. Lebonyolító a személyes adatok kezelésekor mindenkor figyelemmel van a vonatkozó jogszabályokra és betartja azokat. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása. A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Lebonyolító és munkatársai, akik a Játék lebonyolításában részt vesznek. Az adatkezelés időtartama: a Játék végéig, illetve a Játékos által történő visszavonásig, amelyet a Lebonyolító felé írásban kell jeleznie. Az adatkezelés visszavonása egyben a Játékban való részvételi jogosultságot is megszünteti. A Játékos kérelmezheti a Szervezőtől - tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, - személyes adatainak helyesbítését, - személyes adatainak törlését. Jogorvoslat kérhető: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html).

b) A résztvevő Játékosok tudomásul veszik, hogy személyes adataikat Szervezőnek és a Lebonyolítónak adják meg, nem a Facebooknak, sem mobil- vagy internetszolgáltatójuknak. A Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Résztvevők által rendelkezésre bocsátott információkat, adatokat a Lebonyolító a Játékban való részvétellel kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljára használhatja.

c) Játékos hozzájárul – nyerés esetén – személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének a nyilvánossá tételéhez.

d) Lebonyolító nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

e) Játékos tudomásul veszi, hogy nyeremény átadásával kapcsolatos egyeztetés és beazonosítás a Játék során megadott személyes elérhetőségeken történik, a regisztráció után megváltozott, illetve hibásan megadott adatok következtében felmerülő minden felelősség Játékost terheli, a személyiségi jogi igényből eredő kárért Szervezőt felelősség nem terheli.

f) A Résztvevők az Info. tv (2011. CXII. tv) szerint kérhetik a Szervezőtől adataik törlését.

10. A Játékból való kizárás A Szervezőnek jogában áll kizárni azt a Játékost, aki:

• kísérletet tesz a Játék tisztességtelen befolyásolására

• a Játék során bárminemű etikátlan magatartást tanúsít.

A Kampány tisztaságának megóvásáért a Szervező technikai eszközöket és korlátozásokat vezethet be, amiket – azok hatékonyságának biztosítása érdekében – előzetesen nem tesz nyilvánossá, és amelyet a Játékban résztvevők a Játékban való részvétellel elfogadnak.

A Játékban részt vevő ügynökség cégnevét, a kommentet feltöltő személy nevét és e-mail címét a GD Betrieb Kft. kezeli kizárólag a Nyeremény felhasználása kapcsán. Az érintett személy a info@kockashop.hu címen kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Büntető és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam feltöltött kommentben megjelenő valamennyi személy a Nyereményjátékban való részvételhez, és arcképének előző bekezdésben foglalt platformokon történő felhasználásához előzetesen hozzájárulását adta, így minden korlátozás nélkül jogosult vagyok a kommentet a Nyereményjétékba nevezni. Vállalom, hogy amennyiben harmadik személy ezen nyilatkozatom megszegése miatt a GD Betrieb Kft-vel szemben bármilyen igényt érvényesít, úgy a tudomásulvételtől számított 8 napon belül mentesítem ezen igények alól.

Kijelentem, hogy megértettem az adatkezelésről a Játékszabályzatban foglalt tájékoztatást. Tudomásom van arról, illetve tájékoztattam az általam feltöltött kommentben ábrázolt valamennyi személyt, hogy jogosult kérelmezni az adatkezelőnél a info@kockashop.hu címen tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató célja annak ismertetése, hogy az „5 különbség” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban Nyereményjáték”) kapcsán a játékosok által megadott személyes adatokat ki, milyen célból és milyen feltételek szerint kezeli.

I. Az adatkezelő

A Nyereményjáték során a játékosok által megadott személyes adatok kezeléséért a játék szervezője, a GD Betrieb Kft. (székhely: 1119 Bp, Pajkos utca 23/A, a továbbiakban „Adatkezelő”), mint adatkezelő felel.

Az Adatkezelő elérhetőségei az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

postai levelezési cím: Bp, 1119, Pajkos utca 23/A

e-mail: info@kockashop.hu

telefon: +36-20-242-8992

weboldal: www.kockashop.hu

II. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés

Mi az adatkezelés célja?

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, így különösen a játékosok azonosítása, részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzése, a nyerteseknek a játékszabályzatban meghatározott módon történő kiválasztása, a nyertesek kiértesítése, a nyeremények átadása, a nyilvánosság tájékoztatása a nyertes kiválasztásáról, valamint a Nyereményjátékkal összefüggésben az Adatkezelővel szemben támasztott esetleges igények, panaszok kezelése, megválaszolása, teljesítése, játékosokkal szembeni igényérvényesítés.

Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakóhely.

Nyertes esetén: nyeremény postázásához szükséges kézbesítési cím, telefonszám, a nyeremény átadás-átvételi dokumentumban szereplő adatok.

Milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük e személyes adatait?

Regisztráció során megadott személyes adatok:

A Nyereményjáték során a játékosok által megadott személyes adatokat a játékosok önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont) alapján kezeljük. Hozzájárulás hiányában a Nyereményjátékban történő részvétel nem lehetséges.

A játékosok a hozzájárulásukat bármikor, indokolási kötelezettség nélkül jogosultak visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett játékos személyes adatait nem kezeljük tovább, azokat töröljük, és a továbbiakban a játékos a Nyereményjátékban nem vehet részt.

A játékosok személyes adatait a Nyereményjáték lezárását követő 1 hónap elteltével töröljük.

III. Kik ismerhetik meg a személyes adatait?

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Személyes adatait harmadik fél részére kizárólag akkor továbbítjuk, ha ahhoz Ön hozzájárult vagy jogszabályi kötelezettségünk, illetve jogos érdekünk azt megalapozza.

A Nyereményjáték nyertesének nevét a Nyereményjáték lezárását követően a kockashop Facebook oldalán közzétesszük, amelyhez a játékos a Nyereményjátékba történő regisztráció során hozzájárult.

A személyes adatait az Adatkezelő munkatársai, valamint adatfeldolgozói és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai:

Az adatfeldolgozó: GD Betrieb Kft.

székhely: 1119 Budapest Pajkos utca 23/A.

elérhetőség: www.kockashop.hu

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység: nyereményjáték lebonyolítása.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat.

A megadott személyes adatait bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink.

IV. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megteszi. Ennek keretében elfogadja és kialakítja, rendszeresen felülvizsgálja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általa kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megtesz minden tőle telhetőt, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő felhívja mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján továbbítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő a fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítja ki, illetve választja meg, hogy biztosítsa az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajt végre.

Az Adatkezelő mindenkor figyelemmel kíséri a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazza.

V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

VI. Az Ön jogai

Hozzájárulás visszavonása Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül az alábbi elérhetőségeken visszavonni:

e-mailben: info@kockashop.hu

postai úton: 1119 Bp. Pajkos utca 23/A.

A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférés joga: Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések.

A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

Törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása az adatok törlését vonja magával, feltéve, hogy nincs fontosabb ok, amely okán a törlés nem teljesíthető.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

a) az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;

b) az adatok kezelése jogellenes;

c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

Adathordozhatósághoz való jog: A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelést érintően Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

VII. Kérelmek előterjesztése, megválaszolása

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre a info@kockashop.hu e-mail címre vagy postai levélben a Bp. 1119 Pajkos utca 23/A szám alatti címére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

VIII. Kártérítés, sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.

Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

IX. Igényérvényesítés módja

1. Adatkezelő megkeresése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

honlap: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

3. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2020.01.01.